Absztrakt:

A tankönyvek szerepe ma is nagy az oktatásban (Szabó, 2014), de funkciójuk jelentős átalakuláson megy keresztül. A világ digitalizációjával a tanári kar és a tankönyvek is elvesztették elsődleges információhordozó feladatukat. A nemzetközi mérések, különösen a PISA feladatsorok, a lexikális tudás helyett transzferálható és alkalmazott tudásmérésére fókuszáló adatsorainak eredményei is hatottak a tankönyvekről kialakított képünkre, a tankönyvek modernizációjára (Kaposi, 2012).

 

Az új tankönyvek, hasonlóan a 20. század második felétől terjedő tanítási paradigmákhoz, már a lexikális tudás átadása helyett diákközpontú megközelítéssel, cselekvésorientáltan dolgoztatják fel témáikat. A tankönyvek modernizációja már hazánkban is érzékelteti hatását, de az eredmények még nem elégségesek. A hazai tankönyvpiac beszűkült, a rendelkezésre álló tankönyvek továbbra sem motiválnak, és elsősorban információt közölnek. A kor kihívásainak megfelelő oktatási eszközre – az eleve alacsony óraszám mellett – mind nagyobb szükség lenne. A kooperatív munkamódszerek, problémaközpontú megközelítések, a diákok önálló véleményalkotására törekvés és az interaktív módszerek felhasználása esetleges, és nincs kiépült struktúrája a diákok aktivizálásának. A leíró jellegű, többségében adatközlő földrajzoktatás helyett a problémaorientált, kutatásalapú tanulás, a mindennapi életben alkalmazható tudást kínáló tanulásszervezési technikák jelentek meg.

 

Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy más országok tankönyvei mennyiben segítik a tanár munkáját, teszik eredményessé a diákok tudás-és tanulásfejlesztését és valósítják meg földrajzórákon a gondolkodtató, problémaorientált, konstruktivista tanulási környezetet. Ennek érdekében angol, német, osztrák, svájci és török tankönyvek kvalitatív és kvantitatív elemzését végeztük el. Kutatásunk emellett a tankönyvek által kialakított hazával – a tankönyvek származási országával – kapcsolatos képet is vizsgálta.

Megjelent: Varga Aranka; Andl Helga; Molnár-Kovács Zsófia (szerk.) Neveléstudomány – Horizontok és dialógusok. Absztraktkötet: XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia

Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet (2019) 618 p. pp. 242-242., 1 p.

Szerzők:

Vati Tamás
Varjas János
Balázs Brigitta
Nagyváradi László
Farsang Andrea